සංස්ථා කාර්යාලය

සීමාසහිත නිංබෝ එම් එච් ත්‍රෙඩ් සමාගම.
එක්ස්චේන් එච්එම්එස්එන්එන්, එන්එන්එක්ස්, නින්ජන් නෝර්ත් පාර, යින්සෝස් දිස්ත්රික්කය, නින්බෝ, චීනය 18
දුරකථන: + 86-574-27766252
විද්යුත් තැපෑල:
Fax: +86-574-27766000,+86-574-27766111

හූනන් නූඩ් Mfg

එකතු කරන්න: 18 # Qiaojiahe උතුරු පාර, ලිෂියානු ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, චන්දී, හුවාන්, චීනය
දුරකථන: + 86-736-2605138

Ningbo නූතනය Mfg

එකතු: 2088 # කින්ග් පාර, ජියාඕචුවාන් වීදිය, ශෙනහයි දිස්ත්රික්කයේ, නින්බෝ, චීනය

දුරකථන: + 86-574-26289384