ඉංග්රීසි English

අඹරාගැනීමට වර්ණ වේගයෙන්

ඉලෙක්ට්රොනික රෙදි යන්ත්රය

උෂ්ණත්වයේ සවිශක්තිය වේ

එට්ලර් පීඑච් මීටර්

වෙළඳ නාමය

  

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.