ඉංග්රීසිEnglish

පිටු පෙළ ගැස්ම

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න
mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකතන: 0086-574-27766567 27766888 ෆැක්ස්: 0086-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල: