ඉංග්රීසි English

නයිලෝන් අධි තාරතාවයේ නූල්

නයිලෝන් අධි තාරතාවේ තට්ටුව

හිස් නිෂ්පාදිතයන් සඳහා භාවිතා කරන නෝලේන් ෆයිබර් වලින් හෝ 6.6 වලින් සාදා ඇත.

විශේෂාංග

අධි තාරතාවහොඳ කල්පැවැත්ම
විශිෂ්ඨ පෙනීමේ ශක්තිය සහ පෙනුමඉහළ ඵලදායිතාව
මෘදු ස්මූටර්පුළුල් වර්ණ පරාසය

තාක්ෂණික දත්ත

අත්යවශ්ය නොවේ

වෙළඳ නාමය

  

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.