ඉංග්රීසි English

කුඩා මැලියම් ඇසුරුම්වල ඇති පොලියෙස්ටර් මැහුම් නූල්

පොලියෙස්ටර් මැහුම් නූල් කුඩා ස්පූල්

ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර්, කපු
වර්ණය: සියලු වර්ණ ලබා ගත හැකිය
15 / 2, 20 / 2, 20 / 3, 20 / 6, 30 / 2, 30 / 3, 40 / 2, 40 / 3, 50 / 2, 50 / 3, 60 / 2, 60 / 3, ආදිය
ඇසුරුම් කිරීම: 50yds / කුඩා නාලයකට 1000yds
යෙදීම: ගෘහ මැහුම් යන්ත්ර, අත් මහන, DIY, ආදිය.

වෙළඳ නාමය

  

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.