ඉංග්රීසි English

ෙපොලිෙයස්ටර් එම්ෙබොයිඩරි නූල් සහ විස්ෙකෝස් ෙර්කොන් එම්ෙබොයිඩරි නූල්

එම්බ්රොයිඩරි නූල්

එම්එච්එච් එම්ෙබොයිඩර් නූල්: 100% විස්ෙකෝස් ෙර්කොන් එම්ෙබොයිඩරි නූල්, 100% ෙපොලිස්ටර් එම්ෙබොයිඩරි නූල්
වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව: 10000 + ටොන්
වර්ණය: 400 වර්ණ සහිත වර්ණ කාඩ්පත, කුඩා අනුපිළිවෙල පිළිගත හැකි පිළිවෙල

වෙළඳ නාමය

  

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.