ඉංග්රීසි English

සංස්ථා කාර්යාලය

නිංබෝ එච්එච් ඉන්ඩස්ටි සමාගම
එක්ස්චේන් එච්එම්එස්එන්එන්, එන්එන්එක්ස්, නින්ජන් නෝර්ත් පාර, යින්සෝස් දිස්ත්රික්කය, නින්බෝ, චීනය 18
දුරකතන: 0086-574-27766567 27766888
විද්යුත් තැපෑල:
ෆැක්ස්: 0086-574-27766000 27766111

හූනන් නූඩ් Mfg

එකතු කරන්න: 18 # Qiaojiahe උතුරු පාර, ලිෂියානු ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, චන්දී, හුවාන්, චීනය
දුරකතන: 0736-2605138

Ningbo නූතනය Mfg

එකතු: 2088 # කින්ග් පාර, ජියාඕචුවාන් වීදිය, ශෙනහයි දිස්ත්රික්කයේ, නින්බෝ, චීනය
දුරකතන: 0574-26289384

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.